November 23, 2017

ภาคีของเรา

มูลนิธิสุวรรณนิมิตกับองค์กรภาคี

มูลนิธิสุวรรณนิมิตจดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิิฯให้การสนับสนุนองค์กรภาคีของมูลนิธิฯในการคุ้มครองทางกฎหมาย การเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงาน ร่วมกับองค์กรภาคีในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทย มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการผลักดันนโยบายด้านสุขภาพ การศึกษา สังคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชากรข้ามชาติและการคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้าย

ร่วมสนับสนุนมูลนิธิสุวรรณนิมิต
ได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่สอด
ชื่อบัญชี มูลนิธิสุวรรณนิมิต
เลขที่บัญชี 212-2-68734-4

 


กิจกรรมของแม่ตาวคลินิกหนึ่งในภาคีสำคัญของมูลนิธิฯ

งานบริการด้านสุขภาพ

งานหลักงานหนึ่งของแม่ตาวคลินิกคืองานอนามัยแม่และเด็ก เด็กทุกคนที่มาที่คลินิกต้องได้รับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามกำหนด โรคและภาวะที่เราพบมากในเด็กคือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจชนิดเฉียบพลัน ท้องร่วง และภาวะขาดสารอาหาร แต่ละปีเราได้ช่วยให้เด็กทารกคลอดอย่างปลอดภัยเป็นจำนวนกว่า 2,500 ราย ด้วยทรัพยากรและศักยภาพที่มีจำกัด แม่ตาวคลินิกจำเป็นต้องส่งต่อมารดาและทารกแรกคลอดที่มีภาวะเสี่ยงสูงไปยังโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาลรัฐและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในการเฝ้าระวังโรค ส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการส่งต่อผู้

 

งานฝึกอบรม

แม่ตาวคลินิกเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมที่สำคัญของเจ้าหน้าที่อนามัยที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า และพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศพม่า นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537 คลินิกได้ทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อนามัยในด้านการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานไปแล้วกว่า 2,000 คน แม่ตาวคลินิกมีการฝึกอบรมให้ความรู้ทางการแพทย์แก่เจ้าหน้าที่อนามัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมีมาตรฐานของคลินิกและยกระดับทักษะของเจ้าหน้าที่ คลินิกจัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมเฉพาะทางให้เจ้าหน้าที่อนามัยที่สำเร็จการอบรมแล้ว ในด้านผดุงครรภ์ การพยาบาล และการบริหารจัดการยา

 

งานคุ้มครองและให้การศึกษาเด็ก

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เด็กด้อยโอกาสซีดีซี เปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เพื่อให้การศึกษาแก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การเรียนซีดีซีทำการสอนโดยใช้ภาษาพม่าเป็นหลักร่วมด้วยการสอนภาษาไทยและอังกฤษ เราจัดหาหอพักให้แก่เด็กพลัดถิ่นที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งและเด็กที่พ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงดูเองได้

แม่ตาวคลินิกพยายามส่งเสริมหอพักเหล่านี้ให้มีความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเด็กพลัดถิ่นไร้สัญชาติที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดและแสวงหาผลประโยชน์ โดยเด็กในหอพักจะได้รับการพัฒนาด้านจิตสังคมด้วย แม่ตาวคลินิกยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองเด็กอย่างเคร่งครัด

ร่วมสนับสนุนแม่ตาวคลินิกได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่สอด
ชื่อบัญชี มูลนิธิสุวรรณนิมิตเพื่อแม่ตาวคลินิก
เลขที่บัญชี 016-8-83807-7